• 2010

  Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang

  Vị trí: Quảng Trị

  Năm: 2010

  Trạng thái: Bài thi

  Khách hàng: N/A

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 213 512 m2

  Tổng diện tích sàn: N/A

  Mật độ: 18%

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •